ul.Turystyczna 18 i 24a 58-580 Szklarska Poręba
biuro@snow4fun.pl

Regulamin

SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA

PRZED PRZYJŚCIEM DO BIURA ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM I OŚWIADCZENIEM

REZERWACJA zajęć jest równoznaczna z  akceptacją regulaminu i oświadczenia szkoły Snow4Fun

Regulamin

§1 Definicje

1. Usługodawca – oznacza szkołę narciarską i snowboardową Snow4Fun, która prowadzona jest przez Katarzynę Kordeusz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sport4Fun Katarzyna Kordeusz z siedzibą ul. Długosza 6/1, 44-100 Gliwice, NIP: 631-254-58-53, REGON: 242951618, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Adres strony internetowej: www.snow4fun.pl

2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się jedno z biur szkoły narciarskiej Snow4Fun.

3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Usługobiorca – konsument lub przedsiębiorca, korzystający z usług szkoły.

6. Usługa – oznacza usługi oferowane usługobiorcom przez usługodawcę. Wszystkie informacje dostępne na stronie www.snow4fun.pl

7. Lekcja – czas trwania usługi, jedna lekcja trwa 55 minut.

8. Rezerwacja – możliwość zarezerwowania lekcji.

9. Zajęcia grupowe dla dzieci – zajęcia grupowe dla dzieci od 4 do 15 lat.

10. Formularz – formularz dostępny na stronie www.snow4fun.pl umożliwiający Rezerwację.

11. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy, lub podwykonawca.

12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednym z lokali, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: biuro@snow4fun.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.snow4fun.pl

2. Szkoła Snow4Fun posiada lokale oraz prowadzi zajęcia w dwóch odrębnych lokalizacjach, do których klienci zgłaszają się w zależności od stopnia zaawansowania i ich preferencji. Miejsce spotkania ustalane jest podczas rezerwacji zajęć:

• Osoby początkujące, które oświadczają, że nie potrafią samodzielnie zahamować i skręcić

STOK NARTOLANDIA taśma narciarska 30m, wyciąg bardzo łatwy 60m i łatwy 125m,

Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 18, 58-580 Szklarska Poręba

• Osoby, które oświadczają, że potrafią samodzielnie zahamować i skręcić

SKI ARENA SZRENICA 1,5 km trasa łatwa Puchatek i inne trasy – trudniejsze

Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 24a, 58-580 Szklarska Poręba – przeszklony budynek

3. Klient lub opiekun prawny zgłasza się najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć w wybranym biurze szkoły. Jeżeli zaliczka będzie wymagana, klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki za zajęcia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym ustaleniu tego z biurem szkoły. W przypadku nie stawienia się w biurze szkoły 15 min przed czasem Snow4Fun, ma prawo przyjąć, że lekcja się nie odbędzie i anulować ją.

4. Rezygnacja (wyłącznie za pomocą SMS „Rezygnuję – imię i nazwisko kursanta, data umówionych zajęć”)  lub zmiana terminu lekcji są możliwe

– do 8:00 danego dnia – 100% zwrot lub przeniesienie płatności,

– do jednej godziny przed planowanym rozpoczęciem szkolenia zwrot 50% lub przeniesienie reszty płatności

*nie dotyczy zajęć grupowych dla dzieci więcej §3 punkt 3.

5. Zajęcia rozpoczynają się w biurze szkoły w wybranej lokalizacji, chyba że instruktor w porozumieniu z kursantem ustalą inaczej. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

6. Klient przychodząc na zajęcia powinien być do nich należycie przygotowany. Musi posiadać odpowiedni, poprawnie ustawiony i sprawdzony sprzęt oraz mieć już ubrane buty narciarskie lub snowboardowe, oraz posiadać wcześniej wykupiony karnet na zajęcia (dot. Ski Arena Szrenica). W przypadku dużej kolejki instruktor może wykupić karnet z Państwem poza kolejnością.

7. Jedna lekcja trwa 55 minut, w przypadku dwóch lub większej ilości lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość ich trwania to wielokrotność 55 minut.

8. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po zakończeniu zajęć.

9. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia usługi to ustalone przy rezerwacji jedno z biur.

10. Snow4Fun ma prawo zmienić instruktora prowadzącego, odwołać zajęcia, lub je przełożyć na inny termin z przyczyn niezależnych takich jak złe warunki pogodowe czy choroba pracownika, który miał prowadzić zajęcia.

11. CENA SZKOLEŃ NIE ZAWIERA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW I WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU.

12. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.

13. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć i szkoleń z zakresu: narciarstwa – grupowych lub indywidualnych; snowboardu – grupowych lub indywidualnych; zajęć narciarskich i snowboardowych dla dzieci; ski tour; skki trikke; korzystania przez dzieci z Zimowego Placu Zabaw oraz każdych innych zajęć organizowanych i prowadzonych przez Snow4Fun jest podpisanie przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia zawartego w formularzu rezerwacyjnym na stronie, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;

14. Uczestnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW i KL wykupionym  we własnym zakresie.

15. Na okres trwania zajęć/szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

16. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w zajęciach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego oświadczenia, o których mowa powyżej.

17. Snow4Fun nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw. Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o sposobie tegoż korzystania.

18. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zajęć i szkoleń prowadzonych przez Snow4Fun, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, Snow4Fun ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Snow4Fun obciążają Uczestnika.

19. Snow4Fun zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§3 Zajęcia grupowe dla dzieci: AKADEMIA MŁODEGO NARCIARZA, Kursy 6 dniowe, Przedszkolak na narty.

1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednym z lokali, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: biuro@snow4fun.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.snow4fun.pl. Obojętne w jaki sposób będzie dokonywana rezerwacja, to kursant lub jego opiekun prawny musi przejść formularz rezerwacji oraz zaakceptować regulamin oraz oświadczenie podpisując się pod nim.

2. W pierwszym dniu rodzic lub opiekun zgłasza się do biura szkoły Snow4Fun przynajmniej 15 min przed wyznaczoną godziną i wnosi pełną opłatę za kurs 6 dniowy lub opłatę rezerwacyjną w wysokości 100zł (jeżeli nie została wcześniej wniesiona) oraz określa ilość wybranych dni, w których dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.

3. Rodzic otrzymuje pomarańczową kamizelkę i ubiera w nią dziecko. Kamizelkę należy zwrócić po każdych zajęciach instruktorowi lub w biurze szkoły. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna) w przypadku zgubienia kamizelki.

4. W każdym dniu najpóźniej do godziny 22:00 można zrezygnować z zajęć odbywających się w dniu kolejnym wysyłając sms o treści „REZYGNUJĘ imię i nazwisko dziecka, data zajęć, z których rezugnuje” na numer +48601527770, wtedy zaliczka zostanie zwrócona (tylko w przypadku Akademii Młodego Narciarza). Opłata rezerwacyjna rozliczana jest w ostatnim dniu korzystania z zajęć.

5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 15 min przed zajęciami i odebrania dziecka punktualnie o ustalonej godzinie. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach oraz nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas szkolenia. Dzieci mają być już ubrane w buty narciarskie, i mieć przygotowany i sprawdzony sprzęt. Dzieci powyżej 7 roku życia muszą mieć już wykupiony karnet 4 godzinny (dot. SkiArena Szrenica).

6. Etap I PIERWSZE KROKI w Akademii Młodego Narciarza

4,5 – 6 lat zajęcia w gdzinach 10:30 – 13:30 Stok Nartolandia

7 – 15lat zajęcia w godzinach 10:00 – 14:00 Stok Nartolandia

7. Etap II SUPER NARCIARZE zajęcia w godzinach 10:00 – 14:00 Ski Arena Szrenica

W pierwszym dniu wszystkie dzieci razem z instruktorami wjeżdżają wyciągiem Puchatek i dopiero w trakcie pierwszego zjazdu przydzielane są przez instruktorów do grup, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktor w trakcie trwania szkolenia może przenieść dziecko do innej grupy.

8. ZAJĘCIA Kursy 6 dniowe…………………………………………………………..

9. Wszystkie dzieci muszą posiadać OBOWIĄZKOWO KASK, narty, opcjonalnie kijki, odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych ubiór, nieprzemakalne rękawiczki, gogle lub okulary, skipass na czas szkolenia.

10. Rodzice są zobowiązani podać działający numer kontaktowy do osoby, która będzie w pobliżu i opiekuje się dzieckiem oraz do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§ 4 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan zdrowia Uczestnika

1. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie

oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Snow4Fun, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności . Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem – mogą przystąpić do zajęć i

szkolenia tylko po o trzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. Snow4Fun nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć

wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.

2. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji dla osób niepełnosprawnym o obniżonym stopniu trudności. W takim przypadku konieczne jest wyjątkowo szczegółowe poinformowanie Snow4Fun o stanie zdrowia kursanta i ścisłe przestrzeganie niniejszego

regulaminu. Obecność opiekuna osoby niepełnosprawnej na zajęciach jest obowiązkowa. Instruktorzy nie posiadają specjalistycznego szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zdolność uczestnika do udziału w zajęciach ocenia sam uczestnik lub jego opiekun i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Niepełnosprawny uczestnik obowiązany jest korzystać z kasku ochronnego bez względu na wiek. Na prośbę uczestnika lub jego opiekuna zajęcia mogą zostać w każdej chwili przerwane. Niepełnosprawny Uczestnik i jego opiekun przed przystąpieniem do zajęć powinni skonsultować się z lekarzem – mogą

przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnik i jego opiekuna. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza.

3. Instruktor odmawia prowadzenia lekcji w przypadku gdy zauważy, że z dużym prawdopodobieństwem kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), a także gdy jego zachowanie z jakichkolwiek względów zagraża bezpieczeństwu uczestnika i innych osób – w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie

przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć, w tym przykładowo regulaminu stoku, odpowiada wyłącznie Uczestnik.

5. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem miejsca, w którym odbywają się zajęcia, w szczególności z regulaminem stoku i Zimowego Placu Zabaw.

6. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg zajęć i szkoleń prowadzonych przez

Snow4Fun, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

7. Udział we wszystkich zajęciach i szkoleniach organizowanych przez Snow4Fun zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe

Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.

8. Snow4Fun nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek wadliwości sprzętu uczestnika i nieprawidłowego jego doboru. Instruktorzy nie sprawdzają sprzętu uczestnika przed zajęciami.

§ 5 Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

a. niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 3 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestnika

b. wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie i mieniu w przypadku nie wykonania

przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami

c. niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć lub warunków panujących w miejscu ich prowadzenia

§ 6 Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

1. Udział w zajęciach, szkoleniach, skii trikke i ski tour organizowanych przez Szkołę Snow4Fun, a także przebywanie dzieci na Zimowym Placu Zabaw, zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z

działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Snow4Fun warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego Snow4Fun nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika.

2. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour, skki trikke i na Zimowym Placu Zabaw.

3. W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.

4. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

5. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności oraz podania swoich danych osobowych.

6. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor odmawia udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku ochronnego u osoby poniżej 16 roku życia. Szkoła Snow4Fun zdecydowanie rekomenduje noszenie kasku KAŻDEMU uczestnikowi, gdyż jego brak może skutkować powstaniem poważnego urazu, a nawet śmiercią uczestnika. Za skutki braku używania kasku ochronnego przez osobę, która ukończyła 16 lat, odpowiada

uczestnik lub jego opiekun prawny.

7. Uczestnik powinien przestrzegać ponadto następujących zasad:

– należy poruszać się z prędkością, która umożliwia bezpieczne zatrzymanie się,

– nie wolno zajeżdżać drogi innym narciarzom lub snowboardzistom, pierwszeństwo mają osoby znajdujące się poniżej,

– podczas wyprzedzania innych trzeba zachować bezpieczną odległość,

– należy zatrzymywać się w miejscu bezpiecznym i widocznym dla innych – na boku trasy,

– nie wolno podchodzić lub schodzić ze stoku środkiem trasy,

– należy zwracać uwagę na znaki, a w razie wątpliwości co do ich znaczenia – zapytać Instruktora,

– nie należy siadać na stoku.

§ 7 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy i na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Usługobiorcy mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Sport4Fun Katarzyna Kordeusz ul. Długosza 6/1, 44 – 100 Gliwice

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności

Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017 roku

Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika

Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią Regulaminu Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Snow4Fun w Szklarskiej Porębie, nie mam w związku z tym żadnych pytań ani wątpliwości, a ponadto wyrażam świadomą zgodę na udział ……………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika) ur.

……………..……. (data urodzenia uczestnika) w zajęciach/szkoleniu …………………………………………………………………………..…………. organizowanych przez Szkołę Snow4Fun.

Oświadczam ponadto, iż jestem w pełni świadomy, iż udział w zajęciach, szkoleniach i ski tour i skki trikke organizowanych przez Szkołę Snow4Fun, a także przebywanie dzieci na Zimowym Placu Zabaw, oraz korzystaniem z przenośnika taśmowego zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Snow4Fun warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego Snow4Fun nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour, skki trikke i przenośnika narciarskiego i na Zimowym Placu Zabaw. Snow4Fun nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw. Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o sposobie tegoż korzystania. Oświadczam, iż po stronie uczestnika nie zachodzą żadne przeciwskazania do udziału w szkoleniu/kursie, w tym jakiekolwiek problemy zdrowotne, obniżenie sprawności psychomotorycznej, a także inne przeciwwskazania, o których mowa w Regulaminie.

……………………….……………………………………………………………………….

data i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sport4Fun Katarzyna Kordeusz

DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO

Zachowanie poufności danych jest dla Sport4Fun Katarzyna Kordeusz niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport4Fun Katarzyna Kordeusz; ul. Długosza 6/1 44-100 Gliwice;  NIP 6312545853

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem:  biuro@snow4fun.pl

Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług przez Sport4Fun Katarzyna Kordeusz.  Zbieramy jedynie niezbędne Państwa dane osobowe w celach takich jak:

– nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Podanie powyższych danych, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

– obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

– do rozważenia złożonej przez Państwa aplikacji dla celów ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, działając na podstawie Państwa zgody, czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i liście motywacyjnym.

– przetwarzamy także dane zawarte w umowach i innych dokumentach związanych z naszą współpracą do celów wynikających z realizowanych przeze nas prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak:

przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,

ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,

posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych, jak również marketing naszych usług, czyli na postawie art. 6 ust. 1 f) RODO, przy czym jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms lub przesyłamy informację handlową naszych partnerów biznesowych to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu 2 usług drogą elektroniczną ora Ustawy Prawo telekomunikacyjne; również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter, jeśli udostępniamy taką publikację. Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości, jak również w związku z prowadzoną przeze nas działalnością w branży sportowej i szkoleniowej w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.

Czyje dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą?

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących:

– zgłaszanie Państwa jako uczestnika oferowanego przez nas szkolenia lub kursu przez inną osobę lub jednego z uczestników w celu rezerwacji i zawarcia umowy o takie szkolenie lub kurs

– podania Państwa danych jako osób do kontaktu w razie wypadku przez stronę umowy o szkolenie lub kurs

– podania Państwa danych przez naszego klienta lub kontrahenta w związku współpracą biznesową

– wykupienia dla innej osoby imiennego vouchera wystawionego przez nas,

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tzw. odbiorcom danych:

– podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim, jak dostawcom usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca usługi poczty elektronicznej),

– w celu prawidłowego wykonania objętej umową usługi – ubezpieczycielom, podwykonawcom i partnerom biznesowym

– bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,

– innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państwa trzecich. W związku jednak z korzystaniem w naszej działalności z usług Google LLC, która to firma według publikowanej przez nią Polityki prywatności korzysta z serwerów w różnych krajach, chcielibyśmy poinformować, że może w związku z tym dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych przez Google LLC w Polityce prywatności tej firmy i w ramach przyjętych przez nią środków bezpieczeństwa.

Przez jaki okres czasu przechowujemy dane osobowe ?

– dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej zawarcia umowy przechowujemy co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów, natomiast dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i zobowiązań dotyczących usług szkoleniowych i turystycznych. Przez okres dłuższy przechowujemy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników czy zleceniobiorców.

– ponadto, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingowym, to, niezależnie od wskazanych wyżej okresów, jeśli robimy to na podstawie Państwa zgody – przechowujemy je dla tego celu do momentu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach (marketing bezpośredni bez konieczności uzyskania zgody czyli np. poprzez wykorzystanie standardowej przesyłki nieelektronicznej) – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

– najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych

– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwrzania używamy plików cookies, by ułatwić nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych*.

Wymóg i dobrowolność podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług ​Sport4Fun Katarzyna Kordeusz nie jest obowiązkowe, lecz ​jest niezbędne do świadczenia tych usług, Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, a co za tym idzie usługa nie będzie mogła być świadczona.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w przypadkach, gdy jej wyrażenie było wymagane, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz  tutaj

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Firma : „SPORT4FUN” KORDEUSZ KATARZYNA, NIP 6312545853 z siedzibą w GLIWICACH, ul. DŁUGOSZA 6/1

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu kontaktu poprzez e-mail lub telefon podany w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.snow4fun.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu poprzez e-mail lub telefon podany w formularzu kontaktowym.

Dane podane przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ich zebrania lub na czas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 wymienionego wyżej rozporządzenia.

ZGODY RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych „Snow4Fun” Katarzyna Kordeusz w celu umożliwienia kontaktu z moją osobą, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zgoda na kontakt mailowy

Wyrażam zgodę na umożliwienia kontaktu z moją osobą na podany przez mnie adres e-mail przez „Snow4Fun” Katarzyna Kordeusz zgodnie z art 6 ust. 1 lit a RODO.

Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez „Snow4Fun” Katarzyna Koredusz w celu umożliwienia kontaktu z moją osobą, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1907 ze zm).